OBCHODNÉ PODMIENKY

Objednávky píšte do formulára, prípadne na mail.
V objednávke uveďte aj telefónny kontakt, aby Vás kuriér mohol kontaktovať pred vyzdvihnutím zásielky.
Telefónny kontakt tiež slúži na prípadnú komunikáciu s Vami.
Pri objednávkach nad 500Eur možná preprava zdarma. O možnostiach sa informujte.

Tovar predávame:

  • osobne
  • zaslaním poštou (bežná cena je 3 - 6Eur, záleží od druhu tovaru)
  • zaslaním kuriérskou spoločnosťou (do 24 hodín je tovar u Vás doma kdekoľvek na Slovensku - bežná cena je od 5,5 - 7Eur)
  • po dohode, náš dovoz k Vám.

Platba:

Zaručujeme Vašu spokojnosť.

Záručná doba: 2 roky (alebo podľa dohody).
Všetky počítače sú pred zaslaním otestované.
Podľa dohody možná inštalácia softvéru, alebo inštalácia hardvéru priamo u Vás...

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dodacieho listu.
Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Niektoré výrobky sú dodávané so spotrebným materiálom, ktorého záruka je uvedená v záručnom liste priloženom v produkte.
Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku.
Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.
Záruka kompatibility predávaných počítačových komponentov nie je garantovaná predajcom, mimo kombinácií garantovaných priamo výrobcom.
Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na internetovej stránke výrobcu.
Každý zákazník by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.
Zákazník je povinný riadiť sa týmito záručnými podmienkami.
Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená v cenníku aj na dodacom liste.
V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v primeranej lehote opravený, pripadne vymenený za opravený, alebo nový kus rovnakého typu.
V prípade neoprávnenej reklamácie (neprejavenie sa poruchy uvedenej zákazníkom, zistenie porušenia záručných podmienok, používanie v rozpore s návodom na použitie) bude zákazníkovi vrátený tovar až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

  1. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnou obsluhou, neodborným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, poškodením elektrostatickým nábojom, nadmerným mechanickým opotrebením alebo poškodením, použitím iného než výrobcom vyslovene doporučeného spotrebného materiálu, použitím chybného programového vybavenia.. Záruka sa nevzťahuje na zásahy do firmware, BIOSu, ktoré spôsobili nefunkčnosť hardware. Záruka sa nevzťahuje na výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou
  2. Zariadenia na ukladanie dát sú technické zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom a má náhodný charakter. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené stratou dát vzniknuté na základe poruchy takéhoto zariadenia.
  3. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov, poškodenie bleskom (tu odporúčame používať prpäťové ochrany), alebo prevádzky v extrémne neobvyklých podmienkach.
  4. Záruka sa nevzťahuje na softwarové poruchy (zmazané súbory, poškodené inštalácie ...)
  5. Zároveň sa záruka nevzťahuje na zariadenie poškodené vplyvom prepólovania napájacieho napätia alebo pripojenia iného ako dodávaného zdroja. Tiež sa záruka nevzťahuje na zariadenia poškodené vplyvom pripojenia “upravovaného” príslušenstva (zdroje a podobne).
  6. Zároveň sa záruka nevzťahuje na ventilátory používané v prašnom prostredí, zariadenia s ventilátormi, ktoré sa pokazili vplyvom zastavenia ventilátora, lebo pracoval v prašnom prostredí.